Τι λένε αυτοί που τους δοκίμασαν (κάντε κλικ εδώ)

Πολιτική Απορρήτου

Ελεγκτής δεδομένων και νομοθεσία αναφοράς
Ο ελεγκτής δεδομένων είναι η έδρα της Diamond Tools Srl στο Quartiere Prè, 94 - 36061 - Bassano del Grappa (VI), εφεξής "Diamond Tools", για λόγους συντομίας. Εργαλεία διαμαντιών επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής "GDPR", για συντομία). Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του GDPR, ο κάτοχος παρέχει αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχει πραγματοποιήσει.

Πεδίο εφαρμογής
Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για Εργαλεία διαμαντιών καθώς και στον ιστότοπό της και στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Εργαλεία διαμαντιών δεν μπορεί και δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την επεξεργασία ανεξάρτητων τρίτων και τρίτων μερών προσιτών από οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπο Εργαλεία διαμαντιών.

Τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Ελεγκτή Δεδομένων, ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και θα υπόκεινται σε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες των νομικών προσώπων αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση εμπιστευτικά και υπόκεινται στα ίδια μέτρα ασφάλειας και επάρκειας.

Σκοποί επεξεργασίας χωρίς ρητή συγκατάθεση
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε χωρίς ρητή συγκατάθεση, μέσω ιστού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, είναι προαιρετικές και αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής σας. Αυτές οι πληροφορίες θα επεξεργαστούν μόνο από Εργαλεία διαμαντιών με σκοπό: (α) την ανταπόκριση και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, (β) την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, (γ) την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων του ελεγκτή δεδομένων [παράδειγμα: υπεράσπιση της έδρας μας], (d) εκπλήρωση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Σκοποί επεξεργασίας με ρητή συγκατάθεση
Μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, Εργαλεία διαμαντιών θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς: για παράδειγμα, για να σας ενημερώσει για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών.

Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εργαλεία διαμαντιών θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που είναι αναγκαία και επαρκή για τους σκοπούς που δηλώνονται ή απαιτούνται από τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς ή μέχρις ότου το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει την ακύρωσή του (βλ. επίσης Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους).

Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους
Ο ενδιαφερόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή *
  • υποβάλλει καταγγελία στην Εποπτική Αρχή (Εγγυητή),
  • ζητήστε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να έχει πρόσβαση στα δεδομένα για να επαληθεύσει την ακρίβειά του και ενδεχομένως να ζητήσει τη διόρθωσή του,
  • ζητήστε από τον ελεγκτή δεδομένων για τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων του σε κατανοητή μορφή,
  • ζητήστε από τον ιδιοκτήτη να διαγράψει ** τα προσωπικά του δεδομένα

*   αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πρώτα της ανάκλησης
** η αίτηση ακύρωσης θα ικανοποιηθεί εάν δεν υπάρχουν άλλες νομικές βάσεις που να μας υποχρεώνουν να διατηρούμε τα δεδομένα: για παράδειγμα, δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της συμβατικής ή ρυθμιστικής υποχρέωσής μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Εάν δεν παρέχεται ελεύθερα από τον ενδιαφερόμενο, Εργαλεία διαμαντιών αντιμετωπίζει μόνο τα "κοινά" προσωπικά δεδομένα. Συστηματική και συνεχής επεξεργασία των "ειδικών δεδομένων" (ή: ευαίσθητα, ιατρικά, δικαστικά κ.λπ.).

Πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εργαλεία διαμαντιών μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εαυτό σας για την ελεύθερη σας επιλογή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδας, τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.) ή από δημόσιες πηγές (δημόσια αρχεία, κοινωνικά μέσα κ.λπ.). Όποια και αν είναι η πηγή, Εργαλεία διαμαντιών δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Επαφές / Ερωτήσεις
επικοινωνήστε με τον ελεγκτή δεδομένων για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ζητήσετε διευκρινίσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pentax@pentax.it